KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Jej posiadacze mają możliwość tańszego korzystania z oferty instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych, przejazdów kolejowych czy zakupie paliwa na terenie całego kraju

child-g85dbacbad_1920

Komu przysługuje KDR?

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci. 

Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom:

Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom: 

  • w wieku do 18. roku życia, 
  • w wieku do 25. roku życia – w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej, 
  • bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem
    o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, 

jeżeli w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki. 

family-gfa6314977_1920

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską. 

Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio,  dzieci uczące się, studiujące mogą korzystać z karty: 

  • do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym planowane jest ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce – gdy dziecko uczy się w szkole, 
  • do dnia 30 września roku, w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce – gdy dziecko uczy się w szkole wyższej. 
  • dzieci niepełnosprawne – na czas obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności.
     

Karta jest przyznawana niezależnie od dochodu w rodzinie. 

Wniosek można złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Niedźwiedziu