Przemoc domowa

Pamiętaj!!! W Polsce przemoc jest przestępstwem ściganym przez prawo, a sprawca przemocy nie jest bezkarny.

Przeciwdziałanie przemocy

INFORMACJE OGÓLNE

Zgodnie z art. 2 ust.1, pk1 ustawy z dnia 29 lipca 2025r. (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1249, z 2023r. poz. 289,535) ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej:
PRZEMOC DOMOWA-
jest jednorazowym albo powtarzającym się umyślnym działaniem lub zaniechaniem, które wykorzystuje przewagę fizyczną, psychiczną lub ekonomiczną, narusza prawa lub dobra osobiste osoby doznającej przemocy domowej, w szczególności narażającym tę osobę na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia lub mienia, naruszające jej godność, nietykalność cielesną lub wolność, w tym seksualną, powodującym szkody na jej zdrowiu fizycznym lub psychicznym, wywołującym u tej osoby cierpienie lub krzywdę, ograniczającym lub pozbawiającym tę osobę dostępu do środków finansowych lub możliwości podjęcia pracy lub uzyskania samodzielności finansowej, istotnie naruszającym prywatność tej osoby lub wzbudzającym u niej poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia, w tym podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

PRZEMOC DOMOWA– jest zjawiskiem wynikającym z działania człowieka – działanie lub zaniechanie działań jest dokonywane przez osobę pełnoletnią, który dopuszcza się przemocy domowej wobec: małżonka (także w przypadku, gdy małżeństwo ustało lub zostało unieważnione) oraz jego wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i ich małżonków, wstępnych i zstępnych oraz ich małżonków, rodzeństwo oraz ich wstępnych, zstępnych i ich małżonków, osobę pozostającą w stosunku przysposobienia i jej małżonka oraz ich wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i ich małżonków, osobę pozostającą obecnie lub w przeszłości we wspólnym pożyciu oraz jej wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i ich małżonków, osobę wspólnie zamieszkującą i gospodarującą oraz jej wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i ich małżonków, osobę pozostającą obecnie lub w przeszłości w trwałej relacji uczuciowej lub fizycznej niezależnie od wspólnego zamieszkiwania i gospodarowania, małoletniego – wobec których jest stosowana przemoc domowa.


FORMY PRZEMOCY:

Przemoc fizyczna – popychanie, odpychanie, obezwładnianie, przytrzymywanie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie otwartą ręką i pięściami, bicie przedmiotami, ciskanie w kogoś przedmiotami, parzenie, polewanie substancjami żrącymi, użycie broni, porzucanie w niebezpiecznej okolicy, nieudzielanie koniecznej pomocy, itp.
Przemoc psychiczna – wyśmiewanie poglądów, religii, pochodzenia, narzucanie własnych poglądów, karanie przez odmowę uczuć, zainteresowania, szacunku, stała krytyka, wmawianie choroby psychicznej, izolacja społeczna (kontrolowanie i ograniczanie kontaktów z innymi osobami), domaganie się posłuszeństwa, ograniczanie snu i pożywienia, degradacja werbalna (wyzywanie, poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie),stosowanie gróźb, itp.
Przemoc seksualna – wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi, sadystyczne formy współżycia seksualnego, demonstrowanie zazdrości, krytyka zachowań seksualnych kobiety, itp.
Przemoc ekonomiczna – odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, nie zaspakajanie podstawowych, materialnych potrzeb rodziny, itp.
Zaniedbanie – Dotyczy naruszenia obowiązku opieki ze strony najbliższych. Jego istotą jest niezaspokojenie podstawowych potrzeb biologicznych i psychicznych drugiego człowieka. Odnosi się do dzieci, osób starszych czy niepełnosprawnych lub chorych, których dobry stan wymaga opieki ze strony domowników. Polega na min. na braku zainteresowania potrzebami innej osoby, świadomym ich ignorowaniu, pozbawianiu środków na utrzymanie, pozbawianie jedzenia, ubrania, schronienia, braku pomocy w chorobie, nie udzielenie pomocy, uniemożliwianie dostępu do miejsc zaspokojenia podstawowych potrzeb: mieszkania, kuchni, łazienki,łóżka,itp.
 

NIEBIESKA KARTAinstytucjonalne narzędzie służące do przeciwdziałania przemocy domowej

Procedura „Niebieskie Karty” jest procedurą interwencji obejmującą działania wielu służb, mającą na celu zatrzymanie przemocy domowej oraz zapewnienie bezpieczeństwa osobie podejrzanej, że jest dotknięta przemocą domową. Członkowie grupy diagnostyczno-pomocowej, współpracując ze sobą opracowują plan pomocy dostosowany do potrzeb rodziny, udzielając jej wszechstronnego i kompleksowego wsparcia w jego realizacji.

Procedura rozpoczyna się w momencie wypełnienia formularza „Niebieska Karta-A” przez policjanta, pracownika socjalnego, przedstawiciela Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów alkoholowych, ochrony zdrowia lub oświaty w związku
z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.

Formularz „Niebieska Karta „B” otrzymuje osoba dotknięta przemocą domową,
lub w przypadku przemocy wobec dziecka rodzic, opiekun prawny lub faktyczny, osoba, która zgłosiła podejrzenie stosowania przemocy domowej. Formularz B jest dokumentem dla osób pokrzywdzonych, zawierającym definicję przemocy, praw człowieka, informację
o miejscach, w których można uzyskać pomoc.

Członkowie grupy diagnostyczno-pomocowej informują o możliwości skorzystania
z programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc
domową oraz o możliwości podjęcia leczenia odwykowego, skorzystania z indywidualnego wsparcia psychologicznego, prawnego i pedagogicznego. Rodziny doświadczające przemocy mają możliwość skorzystania z usługi pracy socjalnej i podjęcia działań na rzecz przezwyciężenia sytuacji  kryzysowej.


CO TO JEST ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY?

Jest to zespół składający się z przedstawicieli służb i instytucji pracujących na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej.

Członkami zespołu są przedstawiciele: pomocy społecznej, policji, oświaty, komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, ochrony zdrowia, kuratorzy sądowi i przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W skład zespołu mogą też wchodzić prokuratorzy i przedstawiciele Żandarmerii Wojskowej.

Zespół powoływany jest przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta na podstawie uchwały gminy. Obowiązek powołania zespołów interdyscyplinarnych w każdej gminie wynika ze znowelizowanej Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz.U. 2005 nr 180 poz. 1493 z późn. zm.).

JEŚLI JESTEŚ DOTKNIĘTY PRZEMOCĄ DOMOWĄ I POTRZEBUJESZ POMOCY, NAPISZ, ZADZWOŃ LUB PRZYJDŹ DO NAS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedźwiedziu, 34-735 Niedźwiedź 233
tel. (18) 33 12 776 czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.
Tu otrzymasz informację o możliwościach uzyskania pomocy socjalnej, psychologicznej i prawnej. Pracownik socjalny zdecyduje o wszczęciu procedury „Niebieskiej Karty” w Twojej rodzinie.

Punkt Informacji, Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie w siedzibie GOPS:

DYŻURY :

– psycholog każdy ostatnia środa m-ca od 13 do 15

– pracownik socjalny każdy poniedziałek od 13.30 do 15.30
każda środa od 8.00 do 10.00


W punkcie pełni także dyżur terapeuta uzależnień. Wizyta po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym poprzez pracownika socjalnego.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 34-735 Niedźwiedź 233
tel. 18 33 17 002 wew. 325, 18 33 12 –
tu możesz zgłosić problem nadużywania alkoholu w Twojej rodzinie, członek Komisji zdecyduje o wszczęciu procedury „Niebieskiej Karty” w Twojej rodzinie.

W ramach GKRPA działa Punkt Konsultacyjny, w którym udzielane są porady dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz ofiar przemocy. Godziny dyżurów w Punkcie Konsultacyjnym 34-735 Niedźwiedź 233 (Urząd Gminy Niedźwiedź- 3 – piętro pokój 38)

TERAPEUTA- SABINA KOGUT

każdy poniedziałek od 8.00 do 12.00

Możliwość ustalenia terminu spotkania pod nr tel. 18 33 17 002 wew. 349

PSYCHOLOG – JULIA KULIK

każda środa od 9.00 do 17.00

Możliwość ustalenia terminu spotkania pod numerem tel. 500 527 702

Komisariat Policji w Mszanie Dolnej 34- 730 Mszana Dolna, ul. Piłsudskiego tel. 47 83 45 650, fax 47 83 45 651, e-mail: kp-mszana-dolna@limanowa.policja.gov.pl (czynne 24h) Tu zgłoś się w sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia ze strony osoby stosującej przemoc w domową.
Funkcjonariusz Policji zdecyduje o wszczęciu procedury „Niebieskiej Karty”  w Twojej rodzinie.

Dzielnicowy: ASP. PRZEMYSŁAW LEŚNIARA
REJON NR 26: NIEDŹWIEDŹ, PORĘBA WIELKA, KONINA, PODOBIN

Tel. komórkowy 660 282 840

Tel. stacjonarny 47 8345 660

Email dzielnicowy.mszanadolna6@limanowa.polcja.gov.pl

W ramach zawartego w dniu 11.02.2022r porozumienia pomiędzy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej , a Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Niedźwiedziu Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Limanowej zapewnia pomocy osobom, będącym w sytuacji kryzysowej natychmiastowej specjalistycznej pomocy psychologicznej, w zależności od potrzeb- poradnictwa socjalnego lub prawnego, a w sytuacjach uzasadnionych – schronienia do 3 miesięcy (hotel) , zapewnia osobom doświadczającym przemocy schronienia (hotel)

Ośrodek Interwencji Kryzysowej udziela klientom (bez względu na posiadany przez nich dochód), znajdującym się w sytuacji kryzysowej kompleksowego wsparcia, poprzez zespół specjalistów, w skład którego wchodzą między innymi: psycholog, psychoterapeuta, pedagog, pracownik socjalny, przy doraźnym wsparciu prawnika.

W ramach wsparcia stacjonarnego Ośrodek Interwencji Kryzysowej zapewni klientom znajdującym się w sytuacji kryzysowej, z wyłączeniem problemu bezdomności, nieodpłatnego schronienia w hostelu na okres maksymalnie 3 miesięcy.

Numer kontaktowy: w godzinach 7:15 – 15:15 tel. stacjonarny: (18) 33-37-912 lub tel. 573 782 441.
Numer telefonu po godzinie 15:15 oraz w weekendy i dni wolne od pracy tel. 730 677 983 .

Wszystkie porady odbywają się po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.

System nieodpłatnej pomocy funkcjonujący na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945) pozostaje do dyspozycji wszystkich osób przebywających w Polsce, w tym również obcokrajowców.  Poniżej zamieszczamy informator, zawierający podstawowe dane o sposobie uzyskania pomocy prawnej.

Dni tygodniaLimanowa Starostwo Powiatowe
ul. J. Marka 9
34-600 Limanowa
Pokój nr 102 PORADY PRAWNE
Mszana Dolna Urząd Miasta
ul. Piłsudskiego 2
34-730 Mszana Dolna
(wejście od strony
parkingu policyjnego) PORADY PRAWNE
Kamienica Budynek Gminnej Biblioteki Publicznej 34-608
Kamienica 426 PORADNICTWO OBYWATELSKIE
Laskowa Urząd Gminy
Laskowa 34 – 602
Laskowa 643 PORADY PRAWNE
Jodłownik Szkoła podstawowa
w Mstowie,
34-620 Mstów 92 PORADNICTWO
OBYWATELSKIE
Poniedziałek15:30 – 19:3011:15 – 15:1509:00 – 13:0011:00 – 15:0008:00 – 12:00
Wtorek15:30 – 19:3014:00 – 18:0009:00 – 13:0015:00 – 19:0014:00 – 18:00
Środa7:30 – 11:3010:15 – 14:1509:00 – 13:0015:00 – 19:0009:00 – 13:00
Czwartek7:30 – 11:308:00 – 12:0009:00 – 13:0015:00 – 19:0014:00 – 18:00
Piątek15:30 – 19:3014:00 – 18:0009:00 – 13:0011:00 – 15:0009:00 – 13:00


 
Ogólnopolski telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
 „Niebieska Linia” 800-12-00-02 czynny przez całą dobę
Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111
Telefon jest czynny codziennie, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu!


Pod numer 116 111 mogą zadzwonić dzieci i młodzież z całej Polski!
W telefonie Zaufania jesteś anonimowy – nie musisz mówić, jak się nazywasz i skąd dzwonisz.
Połączenia z numerem 116 111 są całkowicie bezpłatne.

Fundacja Centrum Praw Kobiet
Telefon 600 070 717 – czynny codziennie w godz. 10.00−16.00,
dla osób które znalazły się w trudnej sytuacji i potrzebują natychmiastowego interwencyjnego wsparcia.

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
Telefon 800 120 002 − czynny 24 godziny, dla ofiar przemocy w rodzinie.

Poradnia Telefoniczna „Niebieskiej Linii” IPZ
Telefon 22 668 70 00 – czynny codziennie, w godz. 12.00−18.00, dla ofiar przemocy domowej.
Telefon 800 70 22 22 − czynny 24 godziny, wsparcie dla osób w stanie kryzysu psychicznego.

Kryzysowy Telefon Zaufania – Instytut Psychologii Zdrowia
Telefon 116 123 – czynny codziennie, w godz. 14.00−22.00.

Telefon zaufania dla osób starszych
Telefon 22 635 09 54 –poniedziałki, środy i czwartki w godz. 17.00−20.00.