Zespół Interdyscyplinarny

Przemoc domowa: to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, wykorzystujące przewagę fizyczną, psychiczną lub ekonomiczną, naruszające prawa lub dobra osobiste osoby doznającej przemocy domowej w szczególności:

– narażające tę osobę na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia lub mienia,

– naruszające jej godność, nietykalność cielesną lub wolność, w tym seksualną,

– powodujące szkody na jej zdrowiu fizycznym lub psychicznym, wywołującej u tej osoby
cierpienie lub krzywdę,

– ograniczające lub pozbawiające tę osobę dostępu do środków finansowych lub możliwości
podjęcia pracy lub uzyskania samodzielności finansowej,

– istotnie naruszające prywatność tej osoby lub wzbudzające u niej poczucie zagrożenia,
poniżenia, lub udręczenia, w tym podejmowane za pomocą środków komunikacji
elektronicznej;

Jeśli jesteś dotknięty przemocą domową i potrzebujesz pomocy, napisz, zadzwoń lub przyjdź do nas;

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego – Karolina Zapała tel. 18 33 12 776

Zastępca Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego – Beata Krzan tel. 18 33 12 776

e-mail: zespol.niedzwiedz@onet.pl

Zgodnie ze zmianą ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej Wójt Gminy Niedźwiedź powołał w dniu 21.09.2023r. Zarządzeniem nr W.0050.99.2023 nowy Zespół Interdyscyplinarny w Niedźwiedziu w składzie:

1. Karolina Zapała – przedstawiciel pomocy społecznej

2. Beata Krzan – przedstawiciel pomocy społecznej

3. Łucja Ablewicz – przedstawiciel pomocy społecznej

4. Stanisława Liberda – przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

5. Adrian Walczak – przedstawiciel Policji

6. Joanna Dudzik – przedstawiciel oświaty

7. Halina Mróz – przedstawiciel służby zdrowia,

8. Paweł Pajdzik – Kurator specjalista z Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego
w Limanowej,

9. Zapała Karolina Maria – przedstawiciel organizacji pozarządowej

Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Niedźwiedź działa na podstawie następujących dokumentów:

1. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy domowej z dnia 29 lipca 2005r. (tj. Dz. U. Z 2021r. Poz 1249 ze zm.),

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 2023r. W sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. Z 2023r. Poz 1870),

3. Regulamin Zespołu Interdyscyplinarnego w Niedźwiedziu określającego szczegółowe warunki funkcjonowania Zespołu oraz tryb i sposób powoływania grup diagnostyczno-pomocowych.

Do zadań zespołu interdyscyplinarnego należy tworzenie warunków umożliwiających realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej oraz integrowanie i koordynowanie przez:

1) diagnozowanie problemu przemocy domowej na poziomie lokalnym;

2) inicjowanie działań profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych mających na celu przeciwdziałanie przemocy domowej i powierzanie ich wykonania właściwym podmiotom;

3) inicjowanie działań w stosunku do osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową;

4) opracowanie projektu gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej;

5) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;

6) powoływanie grup diagnostyczno-pomocowych i bieżące monitorowanie realizowanych przez nie zadań;

7) monitorowanie procedury „Niebieskie Karty”;

8) przekazywanie informacji, innym zespołom zgodnie z właściwością miejscową;

9) kierowanie osoby stosującej przemoc domową do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc domową lub programie psychologiczno-terapeutycznym dla osób stosujących przemoc domową;

10) składanie, na wniosek grupy diagnostyczno-pomocowej, zawiadomienia o popełnieniu przez osobę stosującą przemoc domową wykroczenia,o którym mowa w art. 66c ustawy z dnia 20 maja 1971r. – Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 2022r., poz. 2151, 2311, 2581, i 2600 oraz z 2023r. Poz. 289 i 535).

Do zadań powołanych przez ZI grup diagnostyczno-pomocowych należy w szczególności:

1) dokonanie, na podstawie procedury „Niebieskie Karty” , oceny sytuacji domowej osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową;

2) realizacja procedury „Niebieskie Karty” w przypadku potwierdzenia podejrzenia wystąpienia przemocy domowej, zwłaszcza w sytuacji wystąpienia ryzyka zagrożenia życia lub zdrowia:

3) zawiadomienie osoby podejrzanej o stosowanie przemocy domowej o wszczęciu procedury „Niebieskie Karty” pod jej nieobecność;

4) realizacja zadań w stosunku do osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową;

5) wystąpienie do zespołu interdyscyplinarnego z wnioskiem o skierowanie osoby stosującej przemoc domową do uczestnictwa w programach korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc domową albo w programach psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową;

6) wystąpienie do zespołu interdyscyplinarnego z wnioskiem o złożenie zawiadomienia o popełnieniu przez osobę stosującą przemoc domową wykroczenia, o którym mowa w art. 66 c ustawy z dnia 20 maja 1071r. – Kodeks wykroczeń;

7) monitorowanie sytuacji osób doznających przemocy domowej, a także zagrożonych wystąpieniem przemocy domowej , w tym również po zakończeniu procedury „Niebieskie Karty”;

8) zakończenie procedury „Niebieskie Karty”;

9) dokumentowanie podejmowanych działań, stanowiących podstawę:

a) uznaniu braku zasadności wszczęcia procedury „Niebieskie Karty”,

b) wszczęcia procedury „Niebieskie Karty”

10) informowanie przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego o efektach podjętych działań w ramach procedury „Niebieskie Kart”.

Do zadań pracownika socjalnego powołanego do grupy diagnostyczno-pomocowej należy w szczególności praca z osoba doznającą przemocy domowej i opracowanie indywidualnego planu pomocy, zgodnie z jej uzasadnionymi potrzebami.

Do zadań funkcjonariusza policji powołanego do grupy diagnostyczno pomocowej należy w szczególności praca z osobą stosującą przemoc domową.

Załączniki: