WSPARCIE RODZINY

Asystent rodziny wspiera rodzinę, aby w przyszłości samodzielnie potrafiła pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania dzieci.

home-office-gc56263741_1920

Zawód asystenta rodziny został wprowadzony ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Do zadań asystenta rodziny należy

opracowanie i realizacja określonego planu pracy z rodziną we współpracy z członkami z rodziną

udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych i wychowawczych

pomoc w poszukiwaniu pracy zarobkowej i jej utrzymaniu

udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych

prowadzenie dokumentacji, która dotyczy pracy z rodziną, dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, ale również monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną

sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach

pomoc w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego

motywowanie rodziny do podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz wspieranie aktywności społecznej rodzin

współpraca z rodziną zastępczą, rodzinnym domem dziecka, placówką opiekuńczo- wychowawczą, w których umieszczono dziecko z rodziny przeżywającej trudności

podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin

współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny.

Asystent rodziny pomaga zrealizować to, co rodzina chce oraz co inne służby społeczne wymagają od rodziny. Pomaga tylko w tym, co możliwe jest do osiągnięcia.