Introduction

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 – diagnoza potrzeb

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 – diagnoza potrzeb

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków do Programu pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. W związku z powyższym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedźwiedziu przeprowadza diagnozę potrzeb na terenie Gminy Niedźwiedź.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia  w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym dla:

  • dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami zawartymi w pkt 7 i 8 orzeczenia o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

oraz

  • osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:

a) o znacznym stopniu niepełnosprawności 
b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności 
c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Kto może być asystentem?

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby, niebędące członkami rodziny uczestnika, opiekunami prawnymi uczestnika lub osobami faktycznie zamieszkującymi z uczestnikiem:

  • posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących zawodach i specjalnościach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta; lub
  • posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościamidoświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu; lub
  • wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego (w przypadku osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej całkowicie) w Karcie zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami. Podmiotem tym może być również osoba fizyczna, (a więc nie tylko osoba prawna, czy jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej), która zleciła udzielenie bezpośredniej pomocy osobie z niepełnosprawnością.

Na potrzeby realizacji Programu, za członków rodziny uczestnika uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, zięcia, synową, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem.

Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym:

  • wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej,
  • wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie,
  • wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania,
  • wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Szczegółowe informacje dot. Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 znajdziesz tutaj: PROGRAM AOON EDYCJA 2024

W związku z powyższym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zwraca się z prośbą do zainteresowanych mieszkańców Gminy Niedźwiedź o kontakt z tut. Ośrodkiem w celu zgłaszania potrzeb w przedmiotowym zakresie. 

Z uwagi na procedurę Programu, w tym termin złożenia wniosku samorządu gminnego do właściwego wojewody deklaracje osób zainteresowanych uczestnictwem prosimy kierować do dnia 12 września 2023 r. do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niedźwiedziu

UWAGA! Zgłoszenie chęci udziału w Programie nie jest równoznaczne z przyznaniem usług Asystenta !

Źródłem finansowania Programu będą środki z Funduszu Solidarnościowego, którego główną ideą jest m. in. wsparcie społeczne, zawodowe, zdrowotne oraz finansowe osób niepełnosprawnych.